dijous, 16 de febrer del 2023

REACCIÓ ENDOTÈRMICA

 

REACCIÓ ENDOTÈRMICA

2 NH4SCN (s) + Ba(OH)2·8H2O (s) = Ba+2 (ac) + 2SCN- (ac) + 2 NH3(g) + 10 H2O (l) 
 
En no disposar de NH4SCN s'ha provat amb KSCN; però l'efecte no ha sigut el mateix.

 
Autors: Paco Montesinos

VALORACIÓ DE VINAGRE (VOLUMETRIA)


VALORACIÓ DE VINAGRE (VOLUMETRIA)

En esta volumetria valorem un vinagre comercial per tal d'esbrinar-hi la concentració d'àcid acètic (CH3COOH) (Erlenmeyer). 
La valoració s'efectua amb NaOH de concentració coneguda (bureta). 
CH3COOH + NaOH =CH3COONa + H2O


Autors: Paco Montesinos

 

COMBUSTIÓ DE SURO AMB KClO3 FOS

2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2(g) 

Proporciona O2 per a la combustió del suro: C/H + O2 = CO2 + H2O

 


Autors: Paco Montesinos

 

FUSIÓ DE KClO3

Fusió de KClO3

 


Autors: Paco Montesinos

 

REACCIÓ DE SODI EN AIGUA

Amb fenolftaleïna com a indicador per a constatar la formació de NaOH. 

2 Na(s) + 2 H2O(l) = 2 NaOH(aq) + H2(g) 

H2(g) + O2(g) = 2 H2O(g)

 


Autors: Paco Montesinos

diumenge, 5 de febrer del 2023

 

BLAU DE PRÚSIA

Sorprenent canvi de color.

Reacció redox: 

4 FeCl3 + 3 K4Fe(CN)6·3 H2O → Fe4(Fe(CN)6)3·H2O + 12 KCl + 8 H2O


Autors: Paco Montesinos

CONVERTIR EL CONYAC EN AIGUA

En este assaig es mostra una botella de conyac i en agitar-la, com per art de màgia, sembla convertir-se en aigua.
Els reactius que es necessiten són tiosulfat i iode. Com que el iode és molt poc soluble en aigua, s'afig iodur potàssic per a afavorir-ne la dissolució, en formar-se l'ió triiodur, segons la reacció:

I2(s) + I-(aq) → I3-(aq)

El iode (triiodur) en dissolució és de color ataronjat i quan reacciona amb el tiosulfat la dissolució es fa incolora, ja que els productes de reacció no tenen color.
La reacció redox que té lloc és la següent:

Autors: Paco Montesinos

 

LA BOTELLA BLAVA

Una dissolució incolora després d'agitació adquirix un color blavós que desapareix pocs minuts després. Es tracta d'un procés cíclic que es pot repetir un gran nombre de vegades.


Este assaig demostra la participació de l'oxigen en alguns processos d'oxidació i posa de manifest la seua presència si es fa servir un indicador redox. 

Els indicadors redox són substàncies que presenten diferent coloració en funció de les característiques oxidants-reductores del medi de reacció. En un medi molt oxidant, l'indicador es trobarà en forma oxidada; mentre que, en un medi reductor, l'indicador es trobarà de manera reduïda.


La reacció d'oxidació que té lloc en este assaig té com a reactius la glucosa i l'oxigen molecular O2 i s'utilitza blau de metilé com a indicador redox, que és blau quan es troba en forma oxidada i incolor en forma reduïda. 


La glucosa (GlOH) és un monosacàrid reductor, susceptible de ser oxidat en medi bàsic per l'oxigen, segons la reacció química següent:

O2(g) + GlOH → Productes incolors de l'oxidació de la glucosa 


Si barregem una solució alcalina de glucosa, preparada en atmosfera d'oxigen, amb una solució de blau de metilé, obtindrem una solució que inicialment apareixerà de color blau intens. El blau de metilé es troba en forma oxidada, i amb la coloració blava pròpia d'esta forma, en presència de l'oxigen que actua com a agent oxidant. A mesura que la reacció d'oxidació progresse s'anirà consumint l'oxigen, i en absència de l'agent oxidant l'indicador canviarà a la forma reduïda perdent el color blau. 


De manera senzilla, el canvi de color es pot explicar per la presència o absència d'oxigen a la dissolució. Al principi la dissolució és blava perquè hi ha oxigen dissolt, però a mesura que avança la reacció d'oxidació de la glucosa, disminuïx la concentració d'oxigen, fins a desaparéixer de la dissolució i per això l'indicador es torna incolor.
Si agitem la dissolució; part de l'oxigen gas, contingut a l'interior del flascó, se solubilitza a la dissolució i apareix de nou el color blau.


Però en realitat, la reacció és molt més complexa i passa en diverses etapes. És una reacció d'oxidació de la glucosa (GlOH) pel dioxigen dissolt que està catalitzada pels ions hidròxid i pel blau de metilé (AM). Este últim és alhora catalitzador i indicador redox, cosa que permet visualitzar les propietats redox del medi.


La dissolució es tornarà incolora a mesura que la glucosa va consumint la forma oxidada de l’indicador, augmentant així la concentració d’indicador en la seua forma reduïda. 
Autors: Paco Montesinos