diumenge, 5 de febrer del 2023

 

LA BOTELLA BLAVA

Una dissolució incolora després d'agitació adquirix un color blavós que desapareix pocs minuts després. Es tracta d'un procés cíclic que es pot repetir un gran nombre de vegades.


Este assaig demostra la participació de l'oxigen en alguns processos d'oxidació i posa de manifest la seua presència si es fa servir un indicador redox. 

Els indicadors redox són substàncies que presenten diferent coloració en funció de les característiques oxidants-reductores del medi de reacció. En un medi molt oxidant, l'indicador es trobarà en forma oxidada; mentre que, en un medi reductor, l'indicador es trobarà de manera reduïda.


La reacció d'oxidació que té lloc en este assaig té com a reactius la glucosa i l'oxigen molecular O2 i s'utilitza blau de metilé com a indicador redox, que és blau quan es troba en forma oxidada i incolor en forma reduïda. 


La glucosa (GlOH) és un monosacàrid reductor, susceptible de ser oxidat en medi bàsic per l'oxigen, segons la reacció química següent:

O2(g) + GlOH → Productes incolors de l'oxidació de la glucosa 


Si barregem una solució alcalina de glucosa, preparada en atmosfera d'oxigen, amb una solució de blau de metilé, obtindrem una solució que inicialment apareixerà de color blau intens. El blau de metilé es troba en forma oxidada, i amb la coloració blava pròpia d'esta forma, en presència de l'oxigen que actua com a agent oxidant. A mesura que la reacció d'oxidació progresse s'anirà consumint l'oxigen, i en absència de l'agent oxidant l'indicador canviarà a la forma reduïda perdent el color blau. 


De manera senzilla, el canvi de color es pot explicar per la presència o absència d'oxigen a la dissolució. Al principi la dissolució és blava perquè hi ha oxigen dissolt, però a mesura que avança la reacció d'oxidació de la glucosa, disminuïx la concentració d'oxigen, fins a desaparéixer de la dissolució i per això l'indicador es torna incolor.
Si agitem la dissolució; part de l'oxigen gas, contingut a l'interior del flascó, se solubilitza a la dissolució i apareix de nou el color blau.


Però en realitat, la reacció és molt més complexa i passa en diverses etapes. És una reacció d'oxidació de la glucosa (GlOH) pel dioxigen dissolt que està catalitzada pels ions hidròxid i pel blau de metilé (AM). Este últim és alhora catalitzador i indicador redox, cosa que permet visualitzar les propietats redox del medi.


La dissolució es tornarà incolora a mesura que la glucosa va consumint la forma oxidada de l’indicador, augmentant així la concentració d’indicador en la seua forma reduïda. 
Autors: Paco Montesinos

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada